జపశాంతులు

రవి గ్రహ జపం

రవి గ్రహ జపం

ఒక మనిషి జాతక రీత్యా ప్రస్థుతకాలంలో రవి గ్రహం అనుకూలంగా లేకుండా, దురదృష్టకరమైన పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నట్లయితే రవి గ్రహ జప శాంతి జరిపించాల్సి ఉంటుంది. హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం రవి గ్రహం ఆత్మ, జాతకరీత్యా ఉఛ్ఛ స్థానం మరియు జీవితంలో అత్యున్నత పదవులకు ప్రతీక. ఈ సమస్యల నుండి బయట పడడానికి రవి గ్రహానికి సంబంధించిన 6000 జపాలను పఠిస్తూ రవి గ్రహ జప శాంతిని జరిపించవలసి ఉంటుంది.
చంద్ర గ్రహ జపం

చంద్ర గ్రహ జపం

ఒక మనిషి జాతక రీత్యా ప్రస్థుతకాలంలో చంద్ర గ్రహం అనుకూలంగా లేకుండా, దురదృష్టకరమైన పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నట్లయితే చంద్ర గ్రహ జప శాంతి జరిపించాల్సి ఉంటుంది. హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం చంద్ర గ్రహం బుద్ధికి ప్రతీక. ఈ సమస్యల నుండి బయట పడడానికి చంద్ర గ్రహానికి సంబంధించిన 10000 జపాలను పఠిస్తూ చంద్ర గ్రహ జప శాంతిని జరిపించవలసి ఉంటుంది.
మంగళ లేదా కుజ గ్రహ జపం

మంగళ లేదా కుజ గ్రహ జపం

ఒక మనిషి జాతక రీత్యా ప్రస్థుతకాలంలో మంగళ లేదా కుజ గ్రహం అనుకూలంగా లేకుండా, దురదృష్టకరమైన పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నట్లయితే మంగళ లేదా కుజ గ్రహ జప శాంతి జరిపించాల్సి ఉంటుంది. హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం మంగళ లేదా కుజ గ్రహం శక్తి, సంకల్పం మరియు అహానికి ప్రతీక. ఈ సమస్యల నుండి బయట పడడానికి మంగళ లేదా కుజ గ్రహానికి సంబంధించిన 7000 జపాలను పఠిస్తూ మంగళ లేదా కుజ గ్రహ జప శాంతిని జరిపించవలసి ఉంటుంది.
బుధ గ్రహ జపం

బుధ గ్రహ జపం

ఒక మనిషి జాతక రీత్యా ప్రస్థుతకాలంలో బుధ గ్రహం అనుకూలంగా లేకుండా, దురదృష్టకరమైన పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నట్లయితే బుధ గ్రహ జప శాంతి జరిపించాల్సి ఉంటుంది. హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం బుధ గ్రహం సమాచారానికి ప్రతీక. ఈ సమస్యల నుండి బయట పడడానికి బుధ గ్రహానికి సంబంధించిన 17000 జపాలను పఠిస్తూ బుధ గ్రహ జప శాంతిని జరిపించవలసి ఉంటుంది.
గురు గ్రహ జపం

గురు గ్రహ జపం

ఒక మనిషి జాతక రీత్యా ప్రస్థుతకాలంలో గురు గ్రహం అనుకూలంగా లేకుండా, దురదృష్టకరమైన పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నట్లయితే గురు గ్రహ జప శాంతి జరిపించాల్సి ఉంటుంది. హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం గురు గ్రహం ఒక గొప్ప గురువుకు ప్రతీక. ఈ సమస్యల నుండి బయట పడడానికి గురు గ్రహానికి సంబంధించిన 16000 జపాలను పఠిస్తూ గురు గ్రహ జప శాంతిని జరిపించవలసి ఉంటుంది.
శుక్ర గ్రహ జపం

శుక్ర గ్రహ జపం

ఒక మనిషి జాతక రీత్యా ప్రస్థుతకాలంలో శుక్ర గ్రహం అనుకూలంగా లేకుండా, దురదృష్టకరమైన పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నట్లయితే శుక్ర గ్రహ జప శాంతి జరిపించాల్సి ఉంటుంది. హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం శుక్ర గ్రహం సంపద, సంతోషం మరియు ప్రత్యుత్పత్తికి ప్రతీక. ఈ సమస్యల నుండి బయట పడడానికి శుక్ర గ్రహానికి సంబంధించిన 20000 జపాలను పఠిస్తూ శుక్ర గ్రహ జప శాంతిని జరిపించవలసి ఉంటుంది.
శని గ్రహ జపం

శని గ్రహ జపం

ఒక మనిషి జాతక రీత్యా ప్రస్థుతకాలంలో శని గ్రహం అనుకూలంగా లేకుండా, దురదృష్టకరమైన పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నట్లయితే శని గ్రహ జప శాంతి జరిపించాల్సి ఉంటుంది. హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం శని గ్రహం శిక్షణ మరియు ఉద్యోగాలకు ప్రతీక. ఈ సమస్యల నుండి బయట పడడానికి శని గ్రహానికి సంబంధించిన 19000 జపాలను పఠిస్తూ శని గ్రహ జప శాంతిని జరిపించవలసి ఉంటుంది.
రాహు గ్రహ జపం

రాహు గ్రహ జపం

ఒక మనిషి జాతక రీత్యా ప్రస్థుతకాలంలో రాహు గ్రహం అనుకూలంగా లేకుండా, దురదృష్టకరమైన పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నట్లయితే రాహు గ్రహ జప శాంతి జరిపించాల్సి ఉంటుంది. హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం రాహువు ఒక రాక్షసుడు, ఇతరుల జీవితాలను నియంత్రిస్తూ నాశనానికి దారితీస్తాడు.. ఈ సమస్యల నుండి బయట పడడానికి రాహు గ్రహానికి సంబంధించిన 18000 జపాలను పఠిస్తూ రాహు గ్రహ జప శాంతిని జరిపించవలసి ఉంటుంది.
కేతు గ్రహ జపం

కేతు గ్రహ జపం

ఒక మనిషి జాతక రీత్యా ప్రస్థుతకాలంలో కేతు గ్రహం అనుకూలంగా లేకుండా, దురదృష్టకరమైన పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నట్లయితే కేతు గ్రహ జప శాంతి జరిపించాల్సి ఉంటుంది. హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం కేతు గ్రహం అతీత శక్తుల ప్రభావానికి ప్రతీక. ఈ సమస్యల నుండి బయట పడడానికి కేతు గ్రహానికి సంబంధించిన 7000 జపాలను పఠిస్తూ కేతు గ్రహ జప శాంతిని జరిపించవలసి ఉంటుంది.
Back To Top